דף הבית » 2015 » יוני » 04

סעיף 130(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות ,למנהל לצורך השומה, להורות על הניהול פנקסי חשבונות של הכנסה מעסק או משלח יד לסוגי הנישומים.

במקביל לפי סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף (מע"מ) חייב במס מתחייב בניהול פנקסי חשבונות בדרך שקבע שר האוצר. נוסח משולב של הוראות מס הכנסה - "ניהול פנקסי חשבונות" ותקנות מע"מ מפרט נוהלי רישום במערכת חשבונות, תיעוד וספרי חשבון.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה מחייב תושב ישראל לפי דרישת רשויות המס להגיש דוח על נכסיו והצהרה על מקורות הכנסתו לתאריך מסוים ובמועד שפורש בהודעה, עד 120 יום מיום הדרישה.

מי יכול לקבל את הדרישה ? ברוב המקרים כול מי שחייב בהגשת דוחות שנתיים על הכנסתו: בעל חברה, עצמאי ,שכיר, בעל מניות מהותי, אבל החוק מאשר לפי שיקול דעתו של פקיד שומה לחייב בהגשת הצהרת הון כל אדם אחר.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

חוק מס ערך מוסף (מע"מ) מגדיר את העוסק הפטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עובר את הסכום הנקבע - 79482 ₪ נכון לשנת 2015 (מעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן).

למרות זאת קיימת רשימה סגורה של בעלי מקצוע חופשיים החייבים לפי תתקנה 13 לחוק מס ערך מוסף ברישום כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב עוסק פטור.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

עיצוב אתר
  • Webstudio EDRON
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים