דף הבית » 2015 » יוני » 05

פתיחת העסק מחייבת את העוסק ברישום ברשויות המס : במס ערך מוסף, מס הכנסה וגם במוסד לביטוח לאומי. לאחר הרישום מדי פעם בהתאם להוראות החוק הרלוונטי עוסק חייב להגיש דוחות:

למע"מ מגיש אחת לחודש או חודשיים (בהתאם למחזור עסקאותיו) עד ל- 15 לחודש העוקב עבור התקופה הקודמת הדוח כולל כל מחזור העסקאות ותשומות ששילם.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

חברה

בעל חברה/עצמאי המעסיק עובדים בעסקו חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה ואוטומטית המוסד לביטוח לאומי פותח תיק למעסיק.

כול מעסיק על פי החוק חייב בדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מדי חודש ) עבור הכנסות העובד לרבות שכרו של העובד וכן טובות ההנאה שמשולמות לעובד.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

מתוקף חוק החברות, חברה בע"מ היא גוף משפטי לכול דבר ועניין , יכולה לתבוע ולהיתבע . אחריות של בעלי המניות בחברה לחובותיה מוגבלת (בעירבון מוגבל יתרון משמעותי). חלוקת רווחי החברה לבעלי מניות תבוצע רק לאחר תשלום מס חברות בשיעור 26.5% (נכון לשנת)2015 באמצעות דיבידנד. שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד - 25%. אבל אם היחיד בעל מניות מהותי לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (מחזיק ב10% לפחות בסוג אחד או יותר של אמצעי השליטה בחברה ) שיעור המס על הכנסה עולה ל 30%.

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב

עיצוב אתר
  • Webstudio EDRON
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים