דף הבית » 2016 » פברואר » 13 » דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה
דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

דו"ח מס הכנסה שנתי מקוון טופס 1301

סעיף 131 לפקודה מחייב כל תושב ישראל בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (סעיף 131(א)(6) "כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו ואפילו אינו חייב בהגשת דו"ח"). בדוח זה אמור היחיד/בן זוג רשום להציג את ההכנסות של התא המשפחתי (שלו ושל בן זוגו). לפי הסעיף ניתן להבין שכמעט כל מי שיש לו הכנסה בישראל חייב בהגשת דוח.

סעיף131(ב)(4) מעניק לשר האוצר (באישור ועדת הכספים של הכנסת) סמכות לפטור חלק מהאנשים מהגשת דוח שנתי. המועד להגשת דו"ח לפקיד השומה מוגדר בסעיף 132 עד 30 לאפריל. לאחר תיקון 161 מ1.01.2009 סעיף 132(ב)(1א) מעניק ליחיד עצמאי זכות להגיש דוח מקוון עד 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח. הנישום (יחיד) חייב בהגשת טופס 1301, אם בשנת מס יש לו הכנסה מעסק, ממשלח יד, הכנסת עבודה או הכנסה אחרת חייב בהגשת דוח באמצעות האינטרנט או מחשב רשות המסים. הדו"ח מחולק ל-3 חלקים: "פרטים אישיים", "פרטים כלליים "ו "פירוט הכנסות".

תקנות מיוחדות של שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת מעניקות פטור מהגשת דוח ליחיד אם הכנסתו, בשנת המס עומדת בתנאים מסוימים עד התקרות שנקבעו, מהמקורות שלהלן:

הכנסה מריבית, הכנסה מניירות ערך, הכנסה ממשכורת לרבות קצבאות ממעביד או מקופת גמל, הכנסה מדמי שכירות, הכנסת חוץ כמוגדר, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה נוספת (שנוכה ממינה מס באחוז מרבי או באישור המנהל באחוז אחר, אך לא פחות מ30%)... יחיד בעל עסק קטן פטור מהגשת הדוח (מחזור עסקי עד 60,000 ₪ אמור להגיש טופס 137).

במקרה וצריך יש לצרף לדוח נספחים:

נספח א׳ (טופס 1320) - אם היו הכנסות מעסק או משלח יד .

נספח ב׳ (טופס 1321) - אם הייתה הכנסה מרכוש.

נספחי ג׳ (טפסים 1322.1325.1326) - אם היו הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים, שאינן הכנסה מעסק בידך או שלא דרשת בגינן הוצאות מימון.

נספח ד׳ (טופס 1324) - אם היו הכנסות מחו״ל גם אם בגינם דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו״ל או קיזוז הפסדים בחו״ל, וגם אם לא.

לאחר השידור צריך להדפיס את הדו"ח ב-2 עותקים, לחתום עליו ולהגישו בצירוף כל הנספחים החתומים לפקיד השומה. כל עוד לא נמסר פיזית הדו"ח החתום לפקיד השומה, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.

ניתן לעדכנו ע"י מילוי ושידור כל הדו"ח מחדש. לאחר ההגשה הפיזית לפקיד השומה לא ניתן לעדכנו יותר דרך האינטרנט.

טופס 137 דוח שנתי מקוצר לבעלי עסק קטן

ניתן להגיש את הדוח השנתי על הכנסותיהם של שני בני הזוג. הטופס אינו מיועד לנישום המבקש החזר מס או המדווח על הפסד. הטופס מתאים למי שמתקיים לגביו כל התנאים הבאים :

א. לנישום או לבן זוגו הכנסות ממקורות אלה בלבד: עסק, משלח יד, הכנסת עבודה, קצבאות, מענקי פרישה, או הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור בשיעור הקבוע.
ב. לנישום או לבן זוגו מחזור עסקי ביחד עם הכנסותיו מיגיעה אישית אינם עולים על 60,000 ₪.
ג. לבן הזוג שאינו בעל עסק קטן, אין הכנסה או שבידו הכנסת עבודה ו/או קצבאות בלבד, שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינם בהגשת דוח.
ד. לנישום הכנסות משוק ההון מהן נוכה מלוא המס במקור וכלל הכנסותיו אינן עולות על סכום של 811,560 ₪.

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה )טופס (856

לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה על המשלם חלה חובת ניכוי מס במקור, מכול תשלום שמקורם הכנסת עבודה או השתכרות או רווח מכול הכנסה אחרת, בשעת התשלום מן הסכום המשתלם באופן ובשיעורים שנקבעו. מס שניכו חייבים לשלם לפקיד השומה במועד שנקבע בתקנות ולהגיש באותו מועד דו"ח ובהתאם לתיקון 161 מ1.01.2008 מדווחים באופן "מקוון".

מעביד - לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורת אלה מדווח לגבי טופס 126. הטופס מרכז (חייב להיות זהה ) את כול הנתונים שהוגשו באותה שנה בטופסי 102 החודשיים.

מנכה - לגבי הכנסה חובת ניכוי, לפי הגדרתה בסעיף 166(ג) לפקודת מס הכנסה, המשלם מדווח בטופס 856 על ניכויים במקור מתשלומים שאינם ממשכורת או שכר עבודה. הטופס מרכז את סכומי המס שנוכו במקור מתשלומים לספקים בשנת המס שחלפה.

סעיף 166(ב) מחייב מעביד או מנכה להגיש את הדו"ח עד 30 לאפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש את הדו"ח.

בפקודת מס הכנסה סעיף 166(ג) מוגדרת הכנסה חבת ניכוי עבור תשלומים שנקבעו לפי סעיף 164, כמפורט להלן:

(1) עמלת ביטוח;
(2) שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מענקי שירותי משרד, שכר דירקטורים ושכר ספורטאים;
(3) שכר סופרים;
(4) תשלום בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית;
(5) תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה;
(6) תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה;
(7) תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים;
(8) תשלומים בעד שירותים או נכסים.

דיווח דוחות ניכויים (דוח 0)

ניתן לדווח 126/856 דיווח "0" כאשר יש חובה על המעביד/מנכה לדווח למרות שבשנה הנדונה אין לו עובדים/מנוכים ע"י הזנת נתונים ידנית במחשב.

הדו"ח ייחשב כהוגש כאשר תופיע הודעה על תקינות הטופס וניתן לשדרו. לאחר השידור יישלח למגיש לדוא"ל טופס הצהרת מעביד/מנכה. יש למלא את הטופס, לחתום עליו ולשלוח אותו למוקד ניכויים. הדו"ח ייחשב כהוגש רק לאחר קליטת טופס הצהרת מעביד/מנכה במוקד ניכויים.

מקדמה למס הכנסה

בהתאם לסעיף 175(ב) לפקודת מס הכנסה וסעיף 2(א) לתקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי המחזור) חייב הנישומים לשלם על חשבון המס לאותה שנה 12 מקדמות חודשיות החל מ15 בפברואר ובכל15 לחודש שלאחריו. אך סעיף 2(ב) לאותם תקנות מאשר לנישום שסכום מקדמותיו בשנה הקובעת (קודמת) לא עלה על התקרה בסך 35000 ₪ לשלם 6 מקדמות דו חודשיות החל מ15 במרץ ובכל 15 בחודש השני שלאחריו.

את החישוב מבצעים דרך הכפלת השיעור (לפי דרישת רשות המיסים - יחס בין מחזור של נישום בשנה הקובעת למס ששילם הנישום באותה שנה לעסק חדש על פי שיעור מקובל בענף שהעסק פועל) במחזור העסקאות (ללא מע"מ) של הנישום בחודש/חודשיים שקדמו לחודש שנקבע לתשלום מקדמות. את המחזור ואת הסכום המקדמות לתשלום יש לרשום על גבי פנקס ולשלם בבנק הדואר או בסניף הבנק. יש אופציה לשלם על ידי כרטיס אשראי דרך אתר אינטרנט.

במקרים מסוימים ניתן לבקש על פי סעיף 180 לפקודת מס הכנסה הקטנת של גובה מקדמות או פטור מתשלום המקדמות דרך הגשת נימוקים לרשות המיסים.

לפי סעיף 179 שר האוצר רשאי לשנות שיעורים ומועדים.

:מאמרים קשורים

מס ערך מוסף - מע"מ

עוסק פטור

עוסק מורשה

חישוב מאוחד וחישוב נפרד

ביטוח לאומי

חברה בע"מ

איגור ניסימוב - כלכלן, מנהל חשבונות מדופלם וחשבונאי בכיר

ניהול ספרים

דוחות עוסק (יחיד) למס הכנסה

הצהרת הון

חזרה לעמוד הראשי - הנהלת חשבונות לעסקים

איגור ניסימוב: איגור ניסימוב
עיצוב אתר
:לשירותכם
איגור ניסימוב

פתח תקווה
רב אברהם חיים לודיוב
3/16


052-6455312 E-MAIL

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים

דוחות שנתיים למס הכנסה והצהרות הון

הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינוניים